top of page
140922_BTB Logo_new_COLOR-PNG.png

כ ן

שירותי נוער:  מספק מקלט בטוח לאחר בית הספר לילדים בכיתות ב'-ה'. צוות מיומן מתכנן ומעביר את התכנית מתום יום הלימודים "הליבה" ועד השעה 18:00 בכל יום. משרת את כל בתי הספר היסודיים והחטיבות ביניים ב-LAUSD. התוכנית מתירנית היכן שהמשתתפים מגיעים ויוצאים לפי שיקול דעתם.

bottom of page