top of page

Educational Equity Compliance Office

هیچ دو دانش آموز شبیه هم نیستند. هر دانش آموز و توانایی های هر دانش آموز متفاوت است. هدف مرکز خدمات آموزش ویژه کمک به معلمان آموزش استثنایی و کارکنان ناحیه در همکاری مشترک با دانش آموزان و خانواده ها برای توسعه و اجرای برنامه آموزش فردی است که متناسب با نیازهای فردی دانش آموزان است. 

SECTION 504 and   Students with   Disabilities

برای اطلاعات بیشتر یا سؤالات در مورد آموزش ویژه، لطفاً با (دستیار مدیر، EIS) مایا شفر تماس بگیرید.

bottom of page