top of page

خط مشی مشارکت والدین

مشارکت والدین است  اهمیت ارتباط خوب بین خانه و مدرسه در ایجاد یک محیط آموزشی موفق برای همه دانش آموزان. آرزوی ما این است که فرصت های متعددی را برای والدین، دانش آموزان و کارکنان مدرسه فراهم کنیم تا ارتباطات قوی، معنادار و پایدار برقرار کنند. لطفا برای توضیحات کامل روی PDF زیر کلیک کنید  از سیاست مشارکت والدین LAUSD.

Click click the image to read the complete document

Parent Involvement Policy.JPG
bottom of page