top of page
140922_BTB Logo_new_COLOR-PNG.png

YS

خدمات جوانان:  یک پناهگاه امن بعد از مدرسه برای کودکان کلاس 2-5 فراهم می کند. کارکنان آموزش دیده برنامه را از پایان روز مدرسه "هسته" تا ساعت 6 بعد از ظهر هر روز برنامه ریزی و اجرا می کنند. به تمام مدارس ابتدایی و راهنمایی در LAUSD خدمت می کند. این برنامه در جایی مجاز است که شرکت کنندگان به صلاحدید خود وارد و خارج شوند.

bottom of page