top of page

Special Education

هیچ دو دانش آموز شبیه هم نیستند. هر دانش آموز و توانایی های هر دانش آموز متفاوت است. هدف مرکز خدمات آموزش ویژه کمک به معلمان آموزش استثنایی و کارکنان ناحیه در همکاری مشترک با دانش آموزان و خانواده ها برای توسعه و اجرای برنامه آموزش فردی است که متناسب با نیازهای فردی دانش آموزان است. 

Special Education links

برای اطلاعات بیشتر یا سؤالات در مورد آموزش ویژه، لطفاً با (دستیار مدیر، EIS) مایا شفر تماس بگیرید.

bottom of page